Privacy statement

Iadarola Beheer B.V. , gevestigd aan
Da Costastraat 6-8
1053 ZB Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://kungfuamsterdam.nl
Da Costastraat 6-8
1053 ZB Amsterdam
020 6122758

Persoonsgegevens die wij verwerken
S. Iadarola Beheer B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
S. Iadarola Beheer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Foto
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
S. Iadarola Beheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
S. Iadarola Beheer B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van S. Iadarola Beheer B.V.) tussen zit. S. Iadarola Beheer B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Insight (BOSS), ten aanzien van betalingsherinneringen, Infusionsoft ten aanzien van bevestiging van aanmelding proefles, Resengo, ten aanzien van bevestiging aanmelding proefles.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jouw data wordt 7 jaar na het beeindigen van de overeenkomst nog door ons bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens wordt alleen met Insight, Infusionsoft en Resengo gedeeld

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
S. Iadarola Beheer B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
S. Iadarola Beheer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar balie@wingtjun.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  1. Iadarola Beheer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S. Iadarola Beheer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via balie@wingtjun.nl

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via balie@wingtjun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

S. Iadarola Beheer B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 7 jaar > Informatievoorziening
Personalia                               > 7 jaar > Informatievoorziening
Adres                                      > 7 jaar > Informatievoorziening

  1. Iadarola Beheer B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. S. Iadarola Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Meld je aan voor 2 gratis lessen!

Ontdekken of Kung Fu bij jou past?